آمار کلی

کد ملی: 001476XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بدر بنیان شیمی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/05 تا کنون