آمار کلی

کد ملی: 312001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همای عدالت کریمان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/06 تا 1398/07/24