آمار کلی

کد ملی: 045260XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ژرف نگر ساز رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/07/15 تا 1396/12/01