آمار کلی

کد ملی: 267936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برق گستران تتیس عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/26 تا کنون