آمار کلی

کد ملی: 191182XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوران سرمایه انسانی ایرانیان عضو هیئت مدیره منحل شده 1397/09/05 تا کنون