آمار کلی

کد ملی: 270933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مقاطعه کاری و راه وساختمان لنگرود گلستان مدیرعامل فعال 1397/10/02 تا کنون