آمار کلی

کد ملی: 181912XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
به فرا خاک و کود اروند رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/25 تا کنون