آمار کلی

کد ملی: 462293XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جاوید سازان بنای سپاهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/01/28 تا 1393/01/30