آمار کلی

کد ملی: 004130XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارگزاری رسمی بیمه امین بنادر پارسیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/04/31 تا 1398/03/27
سرمایه گذاری بازرگانی امین بنادر ایرانیان بازرس علی البدل خارج شده 1395/04/05 تا 1396/02/16
دریا تجارت خزر بازرس علی البدل فعال 1394/06/04 تا کنون