آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غذایی اوج سرگل نیشابور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1384/02/20 تا 1386/02/05