آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عطا اندیشه کاران بازرس اصلی خارج شده 1396/04/08 تا 1397/04/28