آمار کلی

کد ملی: 243243XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرهم طب حکیم نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/01/31 تا 1396/10/05