آمار کلی

کد ملی: 007486XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران سازه ایجرود عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/01/18 تا 1395/06/18
محور سازان اروند پارسیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/05/23 تا 1393/09/25