آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت پرطلایی فتحآباد ثبت شده به شماره 4554 اداره ثبت شرکتهای قزوین و طی شماره 11017/10 مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1385/07/17 تا کنون