آمار کلی

کد ملی: 472381XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو توسعه سرنا بازرس علی البدل فعال 1391/10/20 تا کنون