آمار کلی

کد ملی: 087202XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی تاسیساتی مهدآبگین شرق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/07 تا کنون