آمار کلی

کد ملی: 128517XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باران اطلس کیانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/19 تا کنون
مهندسی خدمات کشاورزی افق سبز اصفهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/03/26 تا 1399/01/20