آمار کلی

کد ملی: 049234XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه تبلیغ و انفاق امام زمان عج مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/21 تا کنون