آمار کلی

کد ملی: 007721XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اهرام تراز پارت عضو هیئت مدیره فعال 1390/02/12 تا کنون