آمار کلی

کد ملی: 004312XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شفق مهرنگ رشیدی عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/12/06 تا کنون