آمار کلی

کد ملی: 006023XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوله گستر خادمی بازرس علی البدل خارج شده 1393/04/16 تا 1394/04/30