آمار کلی

کد ملی: 280327XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرزنشینان مبادلات مرزی بخش قطور شماره دو منشی هییت مدیره فعال 1395/03/26 تا کنون