آمار کلی

کد ملی: 186172XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
و مدارک مربوط مدیرعامل فعال 1398/09/25 تا کنون