آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان فرمانداری ، تعاون و اوقاف اسلام آباد غرب به شماره ثبت 893 منضم مدیرعامل فعال 1385/02/19 تا کنون