آمار کلی

کد ملی: 443147XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی ابریشم البرز آسیا عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/24 تا کنون
جهاد تعاون استان یزد عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/20 تا کنون