آمار کلی

کد ملی: 349001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق سازان بهار سبز جنوب بازرس علی البدل فعال 1398/12/05 تا کنون
بلندارقلعه لیان گروه هفت هزار و صد و هفتاد و سه بازرس علی البدل فعال 1397/05/14 تا کنون