آمار کلی

کد ملی: 206294XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی مازند نظیف قشم رئیس هیئت مدیره فعال 1391/02/13 تا کنون