آمار کلی

کد ملی: 007806XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برنا پرشان آریا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/09 تا کنون