آمار کلی

کد ملی: 428572XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین ترابر تیراژه مدیرعامل فعال 1395/08/22 تا کنون
راه باغ عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/02/04 تا 1391/04/07