آمار کلی

کد ملی: 093721XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه مهندسی و بازرگانی پاژ ایرانیان خانه دوست نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/21 تا کنون