آمار کلی

کد ملی: 005474XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا تکین تاو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/22 تا کنون
توسعه پایدار تاو نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/13 تا کنون
زیبا سازان تاقدیس عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/22 تا کنون