آمار کلی

کد ملی: 007491XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حمایت از کودکان کار عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/25 تا کنون