آمار کلی

کد ملی: 456911XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن پیشکسوتان مطبوعات رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/14 تا کنون
روند تبلیغ توسعه سیصد و شصت درجه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/04 تا 1395/04/01
سیصد و شصت درجه راهکارهای خلاق یکپارچه رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/04 تا کنون