آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حسابداری آرکا حساب رفسنجان عضو هیئت مدیره فعال 1392/08/11 تا کنون