آمار کلی

کد ملی: 421956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذین داروی گهر بازرس علی البدل خارج شده 1393/03/27 تا 1394/11/14