آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شناور سازان صنعت فسا رود مدیرعامل خارج شده 1389/03/11 تا 1398/09/15