آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی اعظم مسکن لیلان مدیرعامل خارج شده 1391/06/21 تا 1395/09/25