آمار کلی

کد ملی: 325876XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیرین مسا زاگرس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/31 تا کنون