آمار کلی

کد ملی: 186125XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه سازان ارجان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/09 تا کنون