آمار کلی

کد ملی: 373308XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یاگرین گشت سنندج مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/20 تا کنون