آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی به سازان آریو برزن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/02/14 تا 1393/03/31