آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور تدبیر و توسعه سرزمین بازرس اصلی خارج شده 1392/10/26 تا 1397/03/01