آمار کلی

کد ملی: 603976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زر پویان زرگر ماشین مدیرعامل فعال 1393/05/12 تا کنون