آمار کلی

کد ملی: 053230XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکو کاسپین منطقه آزاد انزلی بازرس اصلی خارج شده 1396/03/22 تا 1396/05/12