آمار کلی

کد ملی: 136149XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلتین کاشانه تبریز بازرس اصلی فعال 1397/04/23 تا کنون