آمار کلی

کد ملی: 299188XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پزشکان متخصص شیراز کلینیک نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/04/01 تا 1394/04/22