آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اسکان تجارت ارس بازرس علی البدل خارج شده 1391/03/01 تا 1392/07/26