آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل سیمان فله ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1384/02/10 تا 1388/02/22