آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چند منظوره کارکنان آموزش و پرورش استان سمنان عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/10/11 تا 1384/03/03