آمار کلی

کد ملی: 006264XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین سازه هایا عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/27 تا کنون
بتن شیب صدف مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/27 تا کنون
عمارت سازان یگانه عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/06/31 تا 1394/03/16